Denna integritetspolicys syfte är att GLA Aircargo som är personuppgiftsansvarig ska behandla och skydda personuppgifter på ett korrekt sätt. De personuppgifter vi behandlar är i största del över våra arbetstagare, men vi hanterar även personuppgifter över kunder i liten skala. Nedan finns en vidare förklaring.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Kunder

Vi vänder oss i första hand till företag. I liten skala hanterar vi även gods för privatpersoner.
De personuppgifter vi hanterar är namn, adress, tfnnummer, ev. e-mailadress samt kvittens med personnummer. Dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna hantera och leverera samt fakturera rätt gods till rätt kund och säkerställa att ingen obehörig hämtar ut paket.

Personuppgifterna får vi dels från det flygbolag som anlitats av den du beställt din vara ifrån samt dels från dig.

Personal

GLA Aircargo hanterar dina personuppgifter i enlighet med svensk lagstiftning. Som anställd hos oss registreras personuppgifter om dig som är nödvändiga och relevanta för säkerhetsprövning, behörighetskontroll, löneadministration och personaladministration. Personuppgifterna som samlas in kommer i huvudsak ifrån dig.

I vårt löneadministrationsprogram AGDA kommer följande uppgifter registreras eller kan komma att registreras om dig: namn, adress, e-post, personnummer, folkbokföringsuppgifter, kontonummer, anställningstid, anställningsform, löneuppgifter, semester, tidsrapportering, schemaläggning, kompensationsledighet, flextid, rapporterad arbetstid, övertid, frånvaro, frånvaroorsak, friskvårdsbidrag samt företagskort. Åtkomsten till dina personuppgifter begränsas till de personer som behöver uppgifterna för sina arbetsuppgifter.

Vidare finns även en personalakt med dokument som arbetsgivarintyg, certifikat och sjukintyg hos HR. Medarbetarsamtal finns hos resp avdelningsansvarig.

I verksamhetssystemen ALI, K2 och CIS sparas information om vilken inloggning, dessa inloggningar är personliga, som har utfört olika moment genom att det sätts status.

Uppgifter om in- och utpassering genom vår terminal loggas för att säkerställa att obehöriga inte vistas i våra lokaler. Området är även TV/Videobevakat. Ändamålet med denna behandlig är nödvändig för att kunna förebygga, utreda och avslöja brott. Driften av detta ligger hos Säkerhetsansvarig på GLA.

Hur länge sparas informationen?

Vi kommer att spara de personuppgifter vi samlar in så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra ändamålen med behandlingen enligt ovan. Personuppgifter kan komma att sparas en ytterligare tid om vi är skyldiga enligt lag eller avtal att spara informationen, eller för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk. När dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för dessa ändamål kommer vi att på ett säkert sätt radera dem.

Lagringsperioden avgörs av ändamålet och den lagliga grunden för behandlingen, det finns därför inte en generell lagringsperiod som gäller för samtliga behandlingar.

Var lagras informationen?

GLA samarbetar med AGDA och CargoCenter som är våra personuppgiftsbiträden. All data de lagrar åt oss lagras inom EU/EES-området. Om det skulle bli aktuellt med lagring utanför EU, t.ex. av någon av CargoCenters IT-leverantörer säkerställer vi att det finns skyddsåtgärder, t.ex. dataöverföringsavtal. Vi godkänner endast samarbete med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Tredje part

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till tredje part om vi är skyldiga enligt lag och förordningar att lämna ut dem. Tredje part kan komma att vara polis, Tullverket, Transportstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vilka rättigheter har du?

Du har enligt svensk lag rätt att:

  • begära information om de personuppgifter GLA har om dig samt ett utdrag av personuppgifterna i digitalt format
  • begära information om hur GLA samlar in, behandlar, lagrar och skyddar dina personuppgifter samt syftet med och laglig grund för insamlingen
  • begära rättelse eller radering av dina personuppgifter (såvida det inte finns lagstadgat krav på lagring av personuppgifterna eller annat legitimt skäl för lagring)
  • lämna in klagomål till Datainspektionen och begära hjälp med rättslig prövning

Frågor?

Har du några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att vända dig till:

GLA Aircargo
Box 2010
438 11 Landvetter
E-post: cargoinfo@glagods.se
Telefon: 031-94 12 55
Org.nummer: 556194-0437

Har du några klagomål på vår hantering av dina personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen:

Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Godkänner du att vår webbplats använder sig av cookies som säkerställer funktionen av sidan samt förbättrar användarupplevelsen?

Vi sparar cookies för att göra ditt besök ännu bättre!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats (förstapartcookies) det kan t.ex. vara en filtrering, ett sökresultat eller en kundvagn om det finns på hemsidan. Vi analyserar webbplatstrafik, användning (tredjepartcookies) för att göra varje enskild sida bättre för dig som besökare. Cookies kan även utnyttjas av Google, Facebook och andra sociala medier för annonsering. Ifall du väljer att inte godkänna kommer tredjepartscookies att stängas av. Vi sparar inte informationen längre än nödvändigt, ca 14 månader. Du kan när som helst ändra ditt val i sidfoten.